Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Vụ Vật liệu xây dựng(28/10/2013)

Ngày 09/10, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 976/QĐ-BXD về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Vật liệu xây dựng.

1
Tìm theo ngày :