CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ XÂY DỰNG

Các đơn vị hành chính
Tổ chức đảng, Đoàn thể, Đơn vị sự nghiệp
Các doanh nghiệp thuộc bộ