• Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Kiểm

  • Nhiệm kỳ:Từ 1997 - 2002

Tiểu sử:

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Kiểm