• Bộ trưởng Đồng Sỹ Nguyên

  • Nhiệm kỳ:Từ 1977 - 1982

Tiểu sử:

Bộ trưởng Đồng Sỹ Nguyên