Thẩm định, phê duyệt dự toán dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ sự nghiệp công ích

Thứ hai, 18/03/2024 16:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được các văn bản số 3130/SXD-QHKT ngày 02/12/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam xin ý kiến về thẩm định, phê duyệt dự toán dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ sự nghiệp công ích.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 1150/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

1. Về Thông tư số 14/2017/TT-BXD

Ngày 28/12/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị với phạm vi điều chỉnh gồm 03 lĩnh vực: (i) Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị; (ii) Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; (iii) Duy trì, phát triển hệ thống cây xanh đô thị.

Kể từ ngày 01/01/2022, khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực, thì việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị không còn thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng và Thông tư số 14/2017/TT-BXD cũng hết hiệu lực thi hành một phần theo quy định tại Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với lĩnh vực thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 3368/BXD-KTXD ngày 18/8/2022 đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường: (i)sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn theo quy định tai khoản 5 Điều 79 Luật bảo vệ môi trường làm cơ sở để các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện; (ii) có văn bản hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc đối với các trường hợp chuyển tiếp khi thực hiện Luật Bảo vệ môi trường.

2. Về các tập định mức duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; duy trì cây xanh đô thị; thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị

 2.1. Định mức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị không thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tại khoản 5 Điều 79 Luật bảo vệ môi trường).

2.2. Định mức chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị

Dịch vụ chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện đấu thầu hoặc đặt hàng theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (Biểu số 02 Phụ lục I). Điểm b khoản 2 Điều 26 của Nghị định này đã quy định rõ “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ công làm cơ sở ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công, thuộc phạm vi quản lý của địa phương”. Do đó, việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) áp dụng đối với các sản phẩm, dịch vụ công (chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị) thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh.

Căn cứ các nội dung hướng dẫn, làm rõ nêu trên; đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức triển khai thực hiện ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, phê duyệt dự toán cho các sản phẩm, dịch vụ công theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1150/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)