Ủy quyền cho Sở Xây dựng Khánh Hòa thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang(30/05/2017)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3765/UBND-XDNĐ ngày 09/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh hòa về việc đề nghị ủy quyền cho Sở Xây dựng Khánh Hòa thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng các công trình thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang.  

Tìm theo ngày :