Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đường dây 220kV Tân Sơn Nhất - Thuận An

Thứ hai, 19/09/2022 17:42
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/9/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4195/BXD-HĐXD gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đường dây  220kV Tân Sơn Nhất - Thuận An.

Về căn cứ pháp lý: Dự án đường dây  220kV Tân Sơn Nhất - Thuận An được đề xuất đầu tư xây dựng thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương với tổng chiều dài tuyến đường dây L =13,2Km, mở rộng 02 ngăn lộ xuất tuyến 220kV tại trạm biến áp 220kV Thuận An . Dự án sử dụng vốn của EVNNPT, có tổng mức đầu tư 1.210,435 tỷ đồng. Để có cơ sở đánh giá, cho ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư cần làm rõ tính pháp lý, mục tiêu đầu tư đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan của dự án. Căn cứ Khoản 3 Điều 31 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 thì Dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Về sự phù hợp ngành điện: Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 quy định: Dự án đường dây  220kV Tân Sơn Nhất - Thuận An gồm 02 mạch với chiều dài tuyến đường dây 220kV dài 15Km, công trình xây dựng trong giai đoạn 2016-2020. Theo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng thì Dự án đường dây  220kV Tân Sơn Nhất - Thuận An được đề xuất đầu tư xây dựng với tuyến đường dây 220kV gồm 02 mạch cáp ngầm có chiều dài 7,8Km và đoạn tuyến đường dây trên không 04 mạch có chiều dài 5,4Km, thời điểm đưa vào vận hành năm 2024. Do vậy, dự án cần được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, cập nhật trong quy hoạch ngành điện theo các quy định của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14; Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch để có cơ sở xem xét, cho ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư của dự án.

- Về sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị: Hiên nay, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức lập điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; UBND thành phố Thuận An đang tổ chức lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thuận An đến năm 2040 theo thẩm quyền. Để đảm bảo bố trí hướng tuyến đường dây  220kV Tân Sơn Nhất - Thuận An thống nhất với quy hoạch đô thị, đề nghị đơn vị lập dự án phối hợp với các cơ quan tổ chức lập quy hoạch chung đô thị nêu trên để đề xuất hướng tuyến phù hợp, trong đó lưu ý ưu tiên bố trí hướng tuyến tập trung vào một hành lang hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung hoặc đi theo các hành lang cây xanh của đô thị tiết kiệm quỹ đất xây dựng, tạo cảnh quan chung cho đô thị. Bên cạnh đó, tuyến đường dây điện cần nghiên cứu trên cơ sở rà soát với các đồ án quy hoạch, dự án phát triển đô thị đã được phê duyệt (khu dân cư, công nghiệp, sân bay, …) để tránh sự chồng chéo, mâu thuẫn trong triển khai thực hiện.

Dự án đường dây  220kV Tân Sơn Nhất - Thuận An là dự án hạ tầng kỹ thuật có vai trò quan trọng đối với vùng và quốc gia.Theo quy định tại các Điều 18, 37 Luât Quy hoạch đô thị, đối với Thành phố Hồ Chí Minh, quy hoạch cấp năng lượng và chiếu sáng đô thị được lập riêng thành đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh chưa phê duyệt quy hoạch cấp năng lượng và chiếu sáng đô thị (đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật), do vậy Bộ Xây dựng chưa có cơ sở để đánh giá về sự phù hợp của dự án với quy hoạch này.

Về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng: Theo Hồ sơ gửi kèm Văn bản số 4494/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 04/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì Dự án đường dây  220kV Tân Sơn Nhất - Thuận An bao gồm: (1) Đoạn đường dây cáp ngầm 220kV đi qua Quận 12 và Quận Gò Vấp với chiều dài 7,8Km; (2) Đoạn đường dây trên không 220kV Tân Sơn Nhất - Thuận An với chiều dài 5,4Km. Hướng tuyến đường dây thiết kế cần được rà soát, hiệu chỉnh đảm bảo các yêu cầu về an ninh, quốc phòng; phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành có liên quan nơi tuyến đường dây đi qua. Đồng thời, chú trọng các trường hợp tuyến đường dây đi ngầm trong khu vực nội đô của Thành phố Hồ Chí Minh và đoạn tuyến qua địa hình phức tạp, vượt nhịp lớn như tại các vị trí: Sông Vàm Thuật, sông Sài Gòn, .. để có giải pháp thiết kế sơ bộ các cấu kiện cột điện, lưới điện của dự án phù hợp, đảm bảo tính khả thi của dự án.

Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng đã thể hiện danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng của dự án, tuy nhiên chưa đầy đủ theo quy định. Cần rà soát để cập nhật, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan của dự án theo quy định. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng; tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Phần căn cứ pháp lý của dự án cần được rà soát để cập nhật, bổ sung đầy đủ các văn bản pháp luật có liên quan của dự án.

- Việc phân cấp các công trình của dự án cần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

- Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng Dự án đường dây  220kV Tân Sơn Nhất - Thuận An cần được rà soát, hoàn chỉnh các nội dung về sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án đảm bảo các quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Việc sử dụng đất của dự án cần tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Cần hoàn chỉnh các nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường của dự án đảm bảo các quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Đồng thời dự án cần được hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng Dự án đường dây  220kV Tân Sơn Nhất - Thuận An cần được rà soát, hoàn chỉnh đảm bảo nội dung đã được quy định tại khoản 10 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; khoản 2 Điều 9 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4195-BXD-HDXD_19092022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4195/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)