Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2015

Thứ tư, 28/10/2015 17:53
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
“Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng chủ động tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu… pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, tiết kiệm, chống lãnh phí, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là trọng tâm…” – Đó là nội dung của Công văn Bộ Xây dựng ngày 6/10/2015, gửi các đơn vị trực thộc Bộ về việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9/11, viết tắt là Ngày Pháp luật).

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ quan tâm triển khai Ngày Pháp luật một cách sâu rộng, chú trọng những đơn vị ở vùng sâu, vùng xa và phải được thực hiện đồng bộ, gắn kết chắt chẽ với các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thi hành pháp luật của ngành Xây dựng, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Bên cạnh đó, các đơn vị phải chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với các điều kiện đặc thù, bám sát các sự kiện chính trị lớn của đất nước với triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, các hoạt động đoàn thể, các phong trào quần chúng.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật, các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng tiếp tục phổ biển, giáo dục và triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng, đặc biệt là các luật: Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nhằm triển khai hiệu quả Ngày Pháp luật, Bộ Xây dựng yêu cầu các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trực thuộc Bộ tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung pháp luật phù hợp với đối tượng là giảng viên, giáo viên, cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên và học sinh của đơn vị, đáp ứng yêu cầu tại Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án nâng cao công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung pháp luật phù hợp với đối tượng là đoàn viên thanh niên, đáp ứng yêu cầu tại Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015.

Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2015 trong thời gian từ tháng 10/2015 đến hết tháng 11/2015, tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 2 - 9/11/2015 qua hệ thống áp phích, băng dôn tại trụ cở cơ quan, đơn vị với khẩu hiệu phù hợp, theo chủ đề “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”, sau đó tổng hợp báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 1/12/2015 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết cụ thể, mời bạn đọc theo dõi tại file đính kèm!


Trần Đình Hà

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_2298-BXD-PC_06102015.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)