Ủy quyền cho Sở Xây dựng Khánh Hòa thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang

Thứ ba, 30/05/2017 10:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3765/UBND-XDNĐ ngày 09/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh hòa về việc đề nghị ủy quyền cho Sở Xây dựng Khánh Hòa thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng các công trình thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang.  

Tại công văn số 22/BXD-HTKT, ngày 26/5/2017 Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Tiểu dự án Nha Trang thuộc “Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải” là dự án vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng từ ngân sách của địa phương. Với mục tiêu nhằm nâng cao vấn đề vệ sinh môi trường tại các thành phố tham gia Dự án một cách bền vững và qua đó nâng cao chất lượng sống của người dân thành phố. Tiểu dự án Nha Trang đã được cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng (Cục Hạ tầng Kỹ thuật) thẩm định Thiết kế cơ sở (thông báo kết quả thẩm định số 434/HTKT-QLTN&XLNT ngày 19/9/2016) và được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại văn bản số 3348A/QĐ-UBND ngày 31/10/2016.

Căn cứ khoản 6 Điều 34 của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Điều 13, Điều 14 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; khoản a Điểm 1 Điều 25 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Điều 11 và Điểm 3 Điều 13 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình thì việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng các công trình thuộc Tiểu dự án Nha Trang thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên các công trình thuộc Tiểu dự án Nha Trang hầu hết các cấp công trình là cấp II, III và IV. Chỉ duy nhất hạng mục tuyến cống hộp thoát nước mưa là thuộc công trình cấp I với chiều dài khoảng 1.339 m và có giá trị đầu tư khoảng 69,4 tỷ đồng (chiếm 7% tổng giá trị chi phí xây dựng của Tiểu dự án Nha Trang). Thiết kế bản vẽ thi công của tuyến cống hộp này sử dụng biện pháp thi công truyền thống và có kết cấu đơn giản (đào mở và đổ bê tông tại chỗ).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng và điều chỉnh Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng sau này (nếu có) của các công trình thuộc Tiểu dự án Nha Trang, đồng thời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương và Chủ đầu tư thực hiện tiến độ theo cam kết với Chính phủ và Nhà tài trợ. Bộ Xây dựng đồng ý với kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ủy quyền cho Sở Xây dựng Khánh Hòa thẩm định Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng các công trình của Tiểu dự án Nha Trang. Sở Xây dựng Khánh Hòa có trách nhiệm thực hiện việc tổ chức thẩm định theo quy định và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng của Tiểu dự án Nha Trang này.

Sau khi có kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng của các công trình thuộc Tiểu dự án Nha Trang, đề nghị Sở Xây dựng Khánh Hòa gửi kết quả thẩm định kèm theo Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng đã được thẩm định đến Cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng (Cục Hạ tầng Kỹ thuật) để theo dõi và quản lý.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn số 22/BXD-HTKT. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_22-BXD-HTKT_26052017.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)