Ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW

Thứ tư, 09/07/2014 11:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 07/7, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 782/QĐ-BXD về việc Ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế.

Mục tiêu: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, phát triển nhà và thị trường bất động sản, sản xuất vật liệu xây dựng, thiết lập bộ máy quản lý có đủ thẩm quyền, năng lực cán bộ phù hợp, góp phần thực hiện hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý xây dựng và phát triển đô thị, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện các yếu tố của thị trường xây dựng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xây dựng và sản phẩm xây dựng, đáp ứng các yêu cầu của nền kinh tế quốc dân và các yêu cầu của ngành Xây dựng trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể

Về tuyên truyền, phổ biến kiến thức về hội nhập quốc tế: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức về hội nhập quốc tế liên quan đến xây dựng, phát triển đô thị tới toàn thể các cán bộ, công chức, doanh nghiệp và tổ chức có liên quan. Triển khai tuyên truyền về hội nhập theo hướng phổ biến kịp thời những vấn đề hội nhập quốc tế mang tính thời sự như vấn đề mới về các hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương, các cam kết hội nhập quốc tế khác mà Việt Nam tham gia, các lộ trình mở cửa, hội nhập, lộ trình giảm thuế, các cam kết cụ thể theo lộ trình có liên quan đến ngành Xây dựng.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm nhằm phổ biến sâu rộng các nội dung cam kết hội nhập quốc tế và lộ trình thực thi cam kết của Việt Nam nhằm giúp các doanh nghiệp ngành Xây dựng tận dụng tốt những cơ hội do hội nhập quốc tế mang lại, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, vận dụng những kết quả của hội nhập quốc tế vào tìm kiếm, tiếp cận và mở cửa thị trường; Sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm chuyên ngành để tuyên truyền về trình tự, thủ tục tổ chức triển khai đầu tư xây dựng công trình, phát triển đô thị phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam gia nhập.

Về Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Ngành để khắc phục các quy định chồng chéo, không phù hợp với các cam kết quốc tế:
Rà soát, loại bỏ sự chồng chéo, không tương thích trong các quy định của luật Đất đai, luật Đầu tư công, luật Đấu thầu với luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản và luật Quy hoạch Đô thị; Các quy định về thủ tục hành chính của ngành Xây dựng, thủ tục đăng ký kinh doanh, điều kiện năng lực, cấp phép hoạt động, cấp chứng chỉ hành nghề, ưu đãi nhà thầu trong nước và nhà thầu quốc tế nhằm tuân thủ các cam kết trong hội nhập quốc tế; Các quy định liên quan đến việc phân cấp trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình, quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán công trình xây dựng.

Về hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng theo thông lệ quốc tế: Rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy hoạch, xây dựng Việt Nam phù hợp với các cam kết hội nhập quốc tế mà Việt Nam tham gia. Rà soát, sửa đổi hệ thống định mức xây dựng và bổ sung các định mức xây dựng phù hợp với công nghệ thi công tiên tiến, hiện đại; Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý, quy hoạch và đầu tư xây dựng. Phấn đấu đến năm 2015, hoàn thành toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý của Ngành; đến năm 2020 sẽ kết nối toàn bộ hệ thống dữ liệu của các địa phương qua mạng Internet.
Hoàn thiện chính sách quản lý các dịch vụ xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế: Xác lập tiêu chuẩn năng lực nhà thầu thi công xây dựng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; Xác lập chức danh chuyên môn hành nghề tư vấn xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế; Đề xuất cơ chế quản lý hành nghề tư vấn xây dựng phù hợp với cam kết hội nhập mà Việt Nam tham gia; Hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động thi công xây dựng phù hợp với điều kiện của Việt Nam và thông lệ quốc tế; Triển khai thực hiện các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ tư vấn kỹ thuật xây dựng, dịch vụ kiến trúc trong khối ASEAN.

Về hoàn thiện cơ chế chính sách trong lĩnh vực xây dựng, quản lý phát triển đô thị: Hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý  đô thị góp phần thúc đẩy đô thị phát triển bền vững và có bản sắc; Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý kiến trúc, quản lý quy hoạch xây dựng; Hoàn thiện mô hình tổ chức của bộ máy quản lý đô thị ở các cấp; Hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy thị trường nhà ở, thị trường bất động sản phát triển; Hoàn thiện cơ chế chính sách trong đầu tư xây dựng công trình; Hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý chất lượng công trình xây dựng; Hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý kinh tế trong đầu tư xây dựng công trình; Hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí xây dựng; Hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển thị trường khoa học công nghệ xây dựng.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý ngành Xây dựng: Xây dựng và triển khai thực hiện chính sách thu hút sử dụng và đãi ngộ thoả đáng đối với các chuyên gia giỏi, người có tài năng ở trong nước và ngoài nước hoạt động trong ngành Xây dựng.

Về Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng: Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình tổng thể nâng cao năng lực cho cán bộ công chức, viên chức ngành Xây dựng:Nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh và các ngoại ngữ thông dụng khác; Đào tạo nâng cao năng lực quản lý kinh tế cho cán bộ quản lý các cấp; Nâng cao năng lực quản lý đô thị cho cán bộ quản lý đô thị các cấp; Đào tạo nâng cao tay nghề và phát triển thị trường lao động xây dựng theo hướng đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu lao động xây dựng ra nước ngoài....

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 782/QĐ-BXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)