Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

Thứ năm, 01/12/2022 16:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vị trí và chức năng

Vụ Khoa học công nghệ và môi trường là tổ chức thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tăng trưởng xanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt hoặc để Bộ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, lộ trình, chương trình, dự án, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tăng trưởng xanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ:

a) Chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Bộ; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức đánh giá, nghiệm thu sau khi được phê duyệt; tổng hợp báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo quy định;

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc triển khai và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ vào thực tiễn theo quy định;

c) Tổ chức xây dựng và quản lý các hoạt động: thông tin, hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đánh giá, công nhận công nghệ xây dựng và các hoạt động khác liên quan đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

3. Về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh:

a) Tổ chức nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn việc lồng ghép các mục tiêu, nội dung, yêu cầu bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật, chương trình phát triển các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

b) Tổ chức thực hiện và quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án có liên quan đến bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

4. Tổ chức xây dựng, quản lý và hướng dẫn áp dụng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, quy trình kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật và chỉ dẫn kỹ thuật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi của Bộ. Hướng dẫn việc áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật nước ngoài trong các hoạt động xây dựng.

5. Về đo lường, hợp chuẩn, hợp quy, chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng:

a) Tổ chức và quản lý các hoạt động đánh giá và chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng, bao gồm hoạt động đăng ký, chỉ định, hướng dẫn và kiểm tra các tổ chức đánh giá và chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng; quản lý việc thực hiện mã vạch, mã số đối với sản phẩm hàng hóa thuộc ngành Xây dựng theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức quản lý, đánh giá và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; tổ chức quản lý và kiểm tra hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

6. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thông báo của Bộ Xây dựng về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (cơ quan Thông báo TBT).

7. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường được quyền:

a) Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ cung cấp những tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện các lĩnh vực công tác của Vụ;

b) Ký thừa lệnh một số văn bản thuộc lĩnh vực công tác của Vụ theo Quy chế làm việc của Bộ và phân công của Lãnh đạo Bộ; ký thừa ủy quyền một số văn bản khi được Bộ trưởng ủy quyền.

8. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Khoa học công nghệ và môi trường có Vụ trưởng, một số Phó vụ trưởng và các công chức phụ trách chuyên môn, nghiệp vụ với định biên phù hợp nhu cầu công tác của Vụ theo từng thời kỳ.

2. Vụ trưởng và Phó vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của Đảng, pháp luật và của Bộ Xây dựng.

3. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ trưởng có trách nhiệm lập kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Vụ; phân công nhiệm vụ, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong Vụ và báo cáo Bộ trưởng.

4. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vụ; Phó vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Nguồn: Quyết định 1158/QĐ-BXD ngày 01/12/2022

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)