Trung tâm Thông tin

Thứ năm, 25/01/2018 08:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vị trí, chức năng:Trung tâm Thông tin là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng chuyên trách về hoạt động thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành Xây dựng, phục vụ, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước của Bộ, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ.Trung tâm Thông tin (sau đây được gọi là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, có con dấu để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật; có trụ sở chính đặt tại 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

 

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng trình Bộ trưởng phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm về hoạt động thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Ngành; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Bộ; hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị trong ngành Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị, đảm bảo phù hợp kế hoạch hoạt động thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Ngành đã được Bộ phê duyệt.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng trình Bộ ban hành các chế độ, chính sách, quy định, quy chế về quản lý hoạt động thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin để áp dụng thống nhất trong toàn Ngành, bao gồm: chuẩn công nghệ thông tin; chế độ thu thập, quản lý, lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin; chế độ bảo mật và an toàn thông tin.

4. Tổ chức xây dựng, quản lý vận hành cơ sở dữ liệu chuyên ngành quốc gia và cơ sở dữ liệu quốc gia mà Bộ được giao quản lý.

5. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực, chuyên trách về công nghệ thông tin của Bộ; tổ chức xây dựng, triển khai, vận hành các ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành, bao gồm:

5.1. Xây dựng, triển khai, quản trị vận hành và hỗ trợ kỹ thuật đối với: hệ thống hạ tầng kỹ thuật và chương trình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Bộ; hệ thống hạ tầng truyền thông thống nhất của Ngành; hệ thống hạ tầng kỹ thuật và chương trình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cơ sở dữ liệu chuyên ngành quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia mà Bộ được giao quản lý; trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ; bảo đảm sự tương thích về công nghệ trong hệ thống thông tin toàn Ngành.

5.2. Xây dựng và triển khai các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung và tích hợp giữa các hệ thống trong toàn Ngành.

5.3. Xây dựng và triển khai chương trình tin học hóa quản lý hành chính nhà nước ngành Xây dựng.

5.4. Xây dựng, quản lý, vận hành và duy trì hoạt động Cổng Thông tin điện tử của Bộ và mạng thông tin nội bộ cơ quan Bộ; hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến cơ quan Bộ; làm đầu mối kết nối mạng thông tin của Bộ với Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan.

5.5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng, thu thập, cập nhật, xử lý, lưu trữ, khai thác thông tin và quản lý các cơ sở dữ liệu, kho thông tin điện tử phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ và công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ.

6. Tổ chức triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, bao gồm:

6.1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện giám sát, đánh giá an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin và giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong kết nối các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu của Bộ theo quy định của pháp luật.

6.2. Thực hiện khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, các hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu của Bộ.

7. Tổ chức biên tập, biên dịch, xuất bản các ấn phẩm thông tin về cơ chế chính sách, hoạt động khoa học công nghệ, hoạt động quản lý phục vụ yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và hoạt động của các đơn vị trong Ngành.

8. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ, tuyên truyền, phổ biến, giải thích, trả lời công luận, cơ quan, tổ chức, cá nhân về các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, pháp luật và hoạt động quản lý nhà nước của Bộ.

9. Theo dõi, tổng hợp, phân tích thông tin hàng ngày về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ và hoạt động của các đơn vị trong Ngành; chủ động đề xuất các giải pháp nhằm định hướng dư luận, thông tin đa chiều, minh bạch phục vụ yêu cầu quản lý của Bộ và đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin của xã hội.

10. Chủ trì hoặc tham gia tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, họp báo, triển lãm của ngành Xây dựng; tổ chức quay phim, chụp ảnh, đưa tin về các hoạt động của ngành Xây dựng; tổ chức các hoạt động nhằm xây dựng, quảng bá hình ảnh của Bộ Xây dựng ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

11. Tổ chức thu thập, tổng hợp, quản lý, lưu trữ tài liệu, tư liệu, sách, báo, tạp chí khoa học công nghệ trong và ngoài nước có liên quan đến ngành Xây dựng; quản lý thư viện của Bộ để phục vụ tra cứu, cung cấp thông tin kịp thời theo yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, hoạt động sự nghiệp, sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong ngành Xây dựng.

12. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp về lĩnh vực thông tin và công nghệ thông tin được Nhà nước, Bộ Xây dựng giao hoặc do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đặt hàng.

13. Thực hiện hợp tác với các tổ chức, chuyên gia trong nước và quốc tế về các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

14. Tham gia thẩm định các dự án về thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong phạm vi quản lý của Bộ theo sự phân công của Bộ trưởng.

15. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước và của Bộ Xây dựng về hoạt động thông tin và công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị trong Ngành.

16. Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về thông tin và công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật, bao gồm:

16.1. Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về thông tin và công nghệ thông tin.

16.2. Tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thiết kế, cung cấp và phát triển các sản phẩm thông tin và công nghệ thông tin.

16.3. Tư vấn, cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, họp báo, hội chợ, triển lãm, quảng bá thương hiệu; cung cấp ấn phẩm, tài liệu, tư liệu thông tin theo quy định của pháp luật.

17. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây dựng.

18. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ, thực hiện quản lý các hoạt động có thu theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây dựng.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao.

Cơ cấu tổ chức:

1. Các đơn vị trực thuộc:

1.1. Phòng Tổng hợp;

1.2. Phòng Công nghệ phần mềm;

1.3. Phòng Tích hợp dữ liệu và an ninh mạng;

1.4. Phòng Thông tin khoa học;

1.5. Phòng Website Bộ Xây dựng;

1.6. Thư viện Bộ Xây dựng.

Các đơn vị trực thuộc Trung tâm có cấp trưởng, một số cấp phó và các viên chức, người lao động chuyên môn nghiệp vụ.

Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc Trung tâm Thông tin do Bộ trưởng quyết định theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

2. Lãnh đạo Trung tâm:

2.1. Trung tâm Thông tin có Giám đốc và các Phó giám đốc. Giám đốc Trung tâm đảm nhận chức danh Giám đốc công nghệ thông tin (CIO).

2.2. Giám đốc và Phó giám đốc do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của Đảng và pháp luật, trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

2.3. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm lập kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Trung tâm trình Bộ trưởng phê duyệt; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng trực thuộc; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi đơn vị, cá nhân trong Trung tâm và báo cáo Bộ trưởng.

2.4. Giám đốc Trung tâm quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các phòng trực thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

2.5. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.


Nguồn: Quyết định 79/QĐ-BXD

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)