Trả lời kiến nghị của Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thứ ba, 07/01/2020 09:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 415/BDN ngày 08/11/20019, nội dung kiến nghị: "Về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi cải tạo, xây dựng mới chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm (cấp D). Hiện nay, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được tiếp cận theo cơ chế thị trường. Theo luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, đã quy định việc sử dụng nhà ở xã hội hoặc mua nhà ở thương mại để phục vụ tái định cư. Tuy nhiên, chưa có quy định cơ quan, đơn vị lập, thẩm định và phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng nền đất để phục vụ tái định cư. Để công tác chuẩn bị nguồn nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư được chủ động, đáp ứng tình hình thực tế chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Sở Xây dựng đã báo cáo, kiến nghị Bộ Xây dựng tại Công văn số 10320/BC-SXD-PTN&TTBĐS ngày 29/8/2018.Ủy ban nhân dân Thành phố kiến nghị: Những trường hợp hộ gia đình, cá nhân sống trong các chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm (cấp D) nhưng hết thời hạn để các hộ gia đình, cá nhân là chủ sở hữu chung cư lựa chọn nhà đầu tư và quyết định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, khi Nhà nước tổ chức thực hiện, kiến nghị quy định rõ phương thức thực hiện là giải quyết bố trí nhà ở tái đinh cư tại chỗ sau khi xây dựng lại nhà chung cư (không thực hiện phương thức bồi thường vì sẽ kéo dài thời gian, thậm chí không thực hiện được), để rút ngắn thời gian và thực hiện được công tác di dời".

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 3078/BXD-QLN ngày 31/12/2019 trả lời như sau:

Về kiến nghị bổ sung quy định cụ thể việc nhận chuyển nhượng nền đất để phục vụ tái định cư khi thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Nghị định 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (Nghị định 101/2015/NĐ-CP) đã có quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Cụ thể, theo quy định tại Điều 9 và Điều 14 Nghị định 101/2015/NĐ-CP thì phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do đơn vị được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư lập, gửi cho Sở Xây dựng xem xét, thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân cấp tỉnh phê duyệt. Các nội dung về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện dự án cải tảo, xây dựng lại chung cư đã được quy định cụ thể tại Điều 14 Nghị định 101/2015/NĐ-CP cho cả hai trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tư vốn hoặc góp vốn thực hiện và trường hợp Nhà nước đầu tư

Về kiến nghị bổ sung quy định cụ thể việc nhận chuyển nhượng nền đất để phục vụ tái định cư khi thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, Bộ Xây dựng xin ghi nhận và sẽ nghiên cứu khi sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2015/NĐ-CP theo chỉ đạo của Chính phủ.

Về kiến nghị quy định cụ thể chỉ thực hiện tái định cư tại chỗ (không bố trí bồi thường, tái định cư theo hình thức khác) khi nhà  nước thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định 101/2015/NĐ-CP thì trường hợp nhà chung cư bị hư hỏng nặng và nhà chung cư chưa thuộc diện bị phá dỡ nhưng nằm trong khu vực phải thực hiện cải tạo, xây dựng đồng bộ với khu nhà ở thuộc diện bị phá dỡ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 110 của Luật Nhà ở thì sau thời gian tối đa 12 tháng, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố công khai kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nếu các chủ sở hữu không thực hiện việc lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản làm chủ đầu tư dự án thực hiện việc phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cưỡng chế phá dỡ và tổ chức thực hiện việc đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đó theo hình thức quy định tại Khoản 2 Điều 113 của Luật Nhà ở.

Trường hợp Nhà nước thực hiện đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Chủ đầu tư dự án được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn có trách nhiệm tổ chức lập để gửi Sở Xây dựng thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong trường hợp này được thực hiện theo quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 101/2015/NĐ-CP, trong đó không chỉ có nội dung về việc bố trí tái định cư tại chỗ cho mà còn có các nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ cho các chủ sở hữu nhà chung cư được cải tạo, xây dựng lại và các nội dung liên quan khác.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh để tổng hợp, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét trong quá trình sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách và Nghị định 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3078/BXD-QLN

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)