Kiện toàn Tổ cải tiến Quy trình quản lý và triển khai Chuyển đổi số thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng

Thứ tư, 16/11/2022 16:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/11/2022, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng đã có Quyết định 125/QĐ-BQLDA về việc Kiện toàn Tổ cải tiến Quy trình quản lý và triển khai Chuyển đổi số thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc - Tổ trưởng;

- Ông Đỗ Thiều Quang, Phó Giám đốc - Tổ phó;

- Ông Đặng Hải Triều, Phó Giám đốc - Tổ phó;

- Bà Lê Thị Phương, Trưởng phòng Tổng hợp - Ủy viên;

- Ông Thái Văn Trang, Trưởng phòng Kỹ thuật - Ủy viên;

- Ông Lê Bá Hùng, Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch - Ủy viên;

- Ông Lê Thanh Trà, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch - Ủy viên;

- Ông Hồ Đức Anh, Chuyên viên phòng Kỹ thuật - Ủy viên - Thư ký giúp việc về lĩnh vực chuyển đổi số quy trình quản lý, quy trình nghiệp vụ liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2015;

- Ông Lưu Mạnh Tuấn, Nhân viên phòng Kỹ thuật - Ủy viên - Thư ký giúp việc về lĩnh vực áp dụng công nghệ BIM tại các Dự án;

- Ông Ngô Thanh Dương, Chuyên viên phòng Kỹ thuật - Ủy viên;

- Ông Đặng Thanh Xuân, Nhân viên phòng Kỹ thuật - Ủy viên;

- Ông Nguyễn Văn Quyền, Nhân viên phòng Tổng hợp - Ủy viên.

Theo Quyết định, Tổ cải tiến Quy trình quản lý và triển khai Chuyển đổi số gồm các nhiệm vụ:

Rà soát, đánh giá toàn bộ các quy trình quản lý, quy trình nghiệp vụ; điều chỉnh, kiểm soát, hoàn thiện và bổ sung các quy trình quản lý, chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động của Ban QLDA.

Đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và trình độ nhân lực tương ứng để lựa chọn giải pháp công nghệ chuyển đổi số phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn, khả năng tiếp cận công nghệ số.

Tham gia và tổ chức triển khai các kế hoạch chuyển đổi số của ngành, quốc gia.

Xây dựng chiến lược cải tiến quy trình quản lý và chuyển đổi số cụ thể hằng năm và 03 năm. Lập kế hoạch cải tiến quy trình quản lý và chuyển đổi số, trong đó nêu rõ mục tiêu, những việc cần làm và thời gian thực hiện.

Kiểm tra, phân tích dữ liệu nội bộ hiện có. Tổ chức số hóa dữ liệu các quy trình quản lý, quy trình nghiệp vụ.

Áp dụng công nghệ BIM và hệ thống quản lý dự án chuyên nghiệp phù hợp với ISO 21500 vào lĩnh vực quản lý dự án. Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015.

Tổ chức đào tạo nhân sự phục vụ công tác đánh giá, điều chỉnh, hoàn thiện, kiểm soát quy trình quản lý và thực hiện chuyển đổi số.

Lập kế hoạch đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị; dự trù kinh phí cho công tác cải tiến quy trình quản lý và chuyển đổi số.

Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và lập báo cáo định kỳ/đột xuất.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 125/QĐ-BQLDA.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)