Bộ Xây dựng công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2017

Thứ hai, 15/01/2018 15:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 15/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 20/QĐ-BXD về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2017 từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017). 

Theo đó, văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ năm 2017 do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành gồm: 01 Nghị định 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013. Văn bản do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành gồm: 07 Thông tư (Thông tư 14/2008/TT-BXD ngày 02/6/2008; Thông tư 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010; Thông tư Liên tịch 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT ngày 28/10/2011; Thông tư 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010; Thông tư 11/2012/TT-BXD ngày 25/12/2012; Thông tư 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013; Thông tư 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013) và 02 Quyết định (Quyết định 11/2003/QĐ-BXD ngày 12/5/2003; Quyết định 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008).

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần năm 2017 do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành gồm: 02 Nghị định (Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng). Văn bản do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành gồm: 07 Thông tư (Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng; Thông tư 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng; Thông tư 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng; Thông tư 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản; Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 02/4/2016 về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 20/QĐ-BXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_20-QD-BXD_15012018.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)