Lạng Sơn: Chỉ đạo việc quản lý, tổ chức thực hiện Hợp đồng bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh(29/11/2022)

UBND tỉnh chỉ đạo quản lý, tổ chức thực hiện Hợp đồng bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh (Công văn số 1409 /UBND-KT, ngày 23/11/2022).

Tìm theo ngày :