Tổng luận mới: Chính sách phát triển nhà ở và các tiện ích xã hội của Liên bang Nga đến năm 2020(30/03/2016)

Số tổng luận: Số 1 năm 2016.Số trang: 71.Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin – Bộ Xây dựng.Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TTCD.1188/1189 – Thư viện KHKT-BXD.

Tìm theo ngày :