Tổng luận mới: Triển khai áp dụng Quy chuẩn hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng ở các nước đang phát triển(28/12/2016)

Số tổng luận: Số 4 năm 2016.Số trang: 80.

Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin – Bộ Xây dựng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TTCD.1217/1218 – Thư viện KHKT-BXD. 

Tìm theo ngày :