Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 06/2021(31/03/2021)

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thuận

- Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn  - Liên Hòa (khu vực II - giai đoạn 1)

- Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng diện tích 92,5 ha

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng

- Bộ Xây dựng ban hành Hướng dẫn xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị người mắc bệnh  truyền nhiễm gây dịch

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

  - Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng.

  - Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  - Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý dự án đầu tu xây dựng.

  - Chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Hoàng Mai I, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

  - Bộ Xây dựng ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025”.

  - Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

  - Thủ tướng Chính phủ ban hành Chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thuận Thành 1.

  - Thủ tướng Chính phủ ban hành Chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quốc Tuấn - An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

  - Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật, tối mật.

  - Bộ Xây dựng phê duyệt “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2021”.

 • Văn bản các cơ quan Trung Ương

  - Quy định mới về quản lý chất lượng công trình xây dựng

  - Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  - Bộ Xây dựng ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020

  - Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng.

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

  - Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030.

  - Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.

  - Bộ Xây dựng  ban hành Thông tư hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

  - Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng, giai đoạn 2020 - 2025.

  - Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của Ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Thủ tướng chính phủ ban hành chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030.

  - Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021.

  - Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021.

  - Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ năm 2021.

 • Văn bản các cơ quan Trung ương
  - Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
  - Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
  - Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

  - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”

  - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Tân

  - Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

  - Bộ Xây dựng ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 724/QĐ-BXD ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ năm 2020

  - Bộ Xây dựng ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng giai đoạn 2021 - 2025

 • Văn bản các cơ quan Trung ương
  - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1
 • Văn bản các cơ quan Trung ương
  - Chính phủ ban hành Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
  - Chính phủ ban hành Nghị quyết tháo gỡ một số vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị
  - Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản
  - Văn phòng Chính phủ ban hành Kế hoạch truyền thông giai đoạn 2020 - 2021về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia và triển khai nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của chính phủ ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 -2025.
 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Thủ tướng Chính phủ có Quyết định về việc  phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu”

  - Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động ngành Xây dựng triển khai Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 3/9/2020 của Chính phủ về thực hiện Nghị Quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  - Bộ Xây dựng ban hành Văn bản số 14/VBHN-BXD về việc hợp nhất Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  - Bộ Xây dựng ban hành văn bản số số 15/VBHN-BXD về việc hợp nhất Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

<<1...3456...33>>
Tìm theo ngày :