Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 9/2008(15/05/2008)

Văn bản các cơ quan Trung ương - Giới thiệu Nghị định số 49/2008/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP về quản lý chấtlượng công trình xây dựng. - Giới thiệu Quyết định số 490/QĐ-TTg của Thủtướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. - Giới thiệu Thông tư số 10/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu. - Giới thiệu Thông tư số 11/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại". - Giới thiệu Công văn số 737/BXD-VP của Bộ Xây dựng công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

  • Văn bản các cơ quan Trung ương - Giới thiệu Nghị định số 35/2008/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang. - Giới thiệu Thông tư số 07/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và  quản lý quy hoạch xây dựng. - Giới thiệu Thông tư số 08/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch cấp Tỉnh, Thành phố. - Giới thiệu Thông tư số 09/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. - Giới thiệu Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng. - Giới thiệu Chỉ thị số 04/CT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2008 với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng. - Giới thiệu Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch Xây dựng”.
  • Văn bản các cơ quan Trung ương - Giới thiệu Nghị định số 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. - Giới thiệu Chỉ thị số 10/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động. - Giới thiệu Quyết định số 315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng. - Giới thiệu Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động - Giới thiệu Thông tư 06/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị. - Giới thiệu Chỉ thị 01/2008/CT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về thực hiện công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai năm 2008 với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.
  • Văn bản các cơ quan Trung ương - Giới thiệu Quyết định số 02/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài. - Giới thiệu Quyết định số 31/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ. - Giới thiệu Thông tư Liên tịch số 4/2008/TTLT-BTC -BTNMT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.
  • Văn bản các cơ quan Trung ương - Giới thiệu Chỉ thị số 09/2008/NĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị. - Giới thiệu Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng giá. chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại. - Giới thiệu Thông tư số 05/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. -  Giới  thiệu  Quyết  định  số  01/2008/QĐ-BXD  của Bộ  Xây  dựng  ban  hành  Chương  trình  khung  đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng. -  Giới  thiệu  Quyết  định  số  02/2008/QĐ-BXD  của Bộ Xây dựng ban hành Quy định quản lý thông tin về năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng qua Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. - Giới thiệu Văn bản số 97/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí lập, thẩm định Quy hoạch phát triển sản xuất vật liệu xây dựng.
  • Văn bản các cơ quan TW - Giới thiệu Nghị định số 13/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. - Giới thiệu Nghị định số 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh. - Giới thiệu Quyết định số 23/2008/QĐ-TTg ngày 04/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg ngày 07/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ. -  Giới  thiệu  Thông  tư  số  03/2008/TT-BXD  của  Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. -  Giới  thiệu  Thông  tư  số  04/2008/TT-BXD  của  Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị. - Giới thiệu Quyết định số 100/2007/QĐ-BTC của Bộ  Tài  chính  về    ban  hành  quy  chế  lựa  chọn  và giám sát các tổ chức tư vấn định giá. - Giới thiệu Quyết định số 06/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành “Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà chung cư”. -  Giới  thiệu  Công  văn  số  190/BXD-KTTC  của  Bộ Xây dựng hướng dẫn áp dụng giá vật liệu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.
  • Văn bản các cơ quan Trung ương - Giới thiệu Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp. -  Giới  thiệu  Nghị  định  số  17/2008/NĐ-CP  ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. - Giới thiệu Nghị định số 03/2008/NĐ-CP về sửa đổi,  bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định  số 99/2007/NĐ-CP  ngày  13/6/2007  của  Chính  phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. - Giới thiệu Thông tư số 13/2008/TT-BXD hướng dẫn  một  số  điều  của  Nghị  định  59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn. - Giới thiệu Thông tư số 145/2007/TT-BTC hướng dẫn  thực  hiện  Nghị  định  số  188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định  số  123/NĐ-CP  ngày  27/7/2007  của  Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP.
  • Văn bản các cơ quan Trung ương - Giới thiệu Nghị định 174/2007/NĐ-CP “Về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn”. - Giới thiệu Thông tư số 01/2008/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. - Giới thiệu Thông tư số 02/2008/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010. - Giới thiệu Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản. - Giới thiệu Thông tư số 149/2007/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho các hoạt động của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng. - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng. - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng. - Chuyển giao.
  • Văn bản các cơ quan Trung ương - Giới thiệu Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg  của Thủ tướng  Chính phủ về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. - Giới thiệu Nghị định số 180/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử  lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị- Giới thiệu Thông tư số 11/2007/TT-BXD  của Bộ Xây dựng  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số  124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng. - Giới thiệu Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT về việc Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình  trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị.
Tìm theo ngày :