Chỉ số giá xây dựng áp dụng cho gói thầu số 22 – Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh – Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh

Thứ ba, 07/11/2023 15:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1319/BQLDA85-ĐHDA1 ngày 15/5/2023 và văn bản số 1927/BQLDA85-ĐHDA1 ngày 04/7/2023 của Ban quản lý dự án 85 – Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Chủ đầu tư) về việc chỉ số giá xây dựng áp dụng cho gói thầu số 22 – Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh – Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Dự án).

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 5089/BXD-KTXD ngày 07/11/2023 có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, cơ sở pháp lý cho ý kiến: Việc cho ý kiến chỉ số giá xây dựng gói thầu số 22 trong phạm vi hồ sơ gửi kèm văn bản số 1319/BQLDA85-ĐHDA1 do Viện Kinh tế xây dựng tính toán xác định và thông báo kết quả tại văn bản số 1430/VKT-BĐS ngày 27/6/2023; Chủ đầu tư chấp thuận gửi Bộ Xây dựng cho ý kiến.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với chỉ số giá xây dựng gói thầu số 22 như các nội dung tại mục 2 văn bản này.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự hợp lý của hồ sơ xin ý kiến; về sự phù hợp của việc lựa chọn thời điểm gốc, thời điểm tính toán; về sự phù hợp của tỷ trọng chi phí, của giá đá, giá nhân công áp dụng; về trị số chỉ số giá xin ý kiến; về sự phù hợp với nội dung hợp đồng các bên đã ký, các quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng áp dụng cho dự án, gói thầu.

Một số ý kiến về hồ sơ chỉ số giá xây dựng gói thầu số 22:

Về chủ thể thuê đơn vị tư vấn xác định chỉ số giá: Theo quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và Điều 13 Thông tư số 14/2019/TT-BXD, chủ đầu tư được thuê đơn vị tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định để tính toán chỉ số giá xây dựng. Do đó, đề nghị Ban quản lý dự án 85 rà soát, chịu trách nhiệm thực hiện việc tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng theo đúng quy định nêu trên.

Về tổ chức, cá nhân xác định chỉ số giá: Đơn vị tư vấn xác định chỉ số giá xây dựng là Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định. Chủ trì xác định chỉ số giá xây dựng là ông Nguyễn Văn Đoàn có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng phù hợp với công việc thực hiện theo quy định.

Về sự phù hợp của nguồn dữ liệu tính toán và phương pháp xác định:

- Về nguồn dữ liệu tính toán

Đối với chỉ số giá đá các loại: Đơn vị tư vấn sử dụng giá đá dăm 4x6 gán cho giá đá ba lát để xác định chỉ số giá đá các loại của gói thầu số 22 (do đá ba lát chiếm tỷ trọng chủ yếu); nhưng chưa phân tích, đánh giá về sự tương đồng của chủng loại, quy cách, tính chất cơ lý, thành phần hạt của đá 4x6 với đá ba lát; chưa đánh giá sự tương đồng của mức độ biến động của giá đá 4x6 với mức độ biến động của giá các loại đá có kích thước khác thuộc gói thầu cũng như xu thế biến động chỉ số giá đá xây dựng do địa phương công bố trong thời gian này. Như vậy, việc sử dụng nguồn dữ liệu nêu trên là chưa phù hợp với quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư số 14/2019/TT-BXD về thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu tính toán.

Đề nghị Ban quản lý dự án 85 yêu cầu đơn vị tư vấn làm rõ cơ sở, căn cứ sử dụng giá đá 4x6 để xác định chỉ số giá đá các loại để quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý hợp đồng của gói thầu số 22, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

- Đối với chỉ số giá nhân công xây dựng: Dữ liệu đơn giá nhân công xây dựng các loại bậc thợ chủ yếu của gói thầu sử dụng để xác định chỉ số giá nhân công xây dựng theo các Quyết định công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị tương ứng với từng thời điểm tính toán trên cơ sở hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư số 14/2019/TT-BXD.

Về phương pháp xác định chỉ số giá: Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng được đơn vị tư vấn sử dụng để tính toán phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 14/2019/TT-BXD.

Bộ Xây dựng lưu ý chủ đầu tư rà soát, yêu cầu đơn vị tư vấn bổ sung, làm rõ cơ cấu chi phí để xác định chỉ số giá gói thầu số 22 cho phù hợp quy định tại khoản 6 Điều 8 Thông tư số 14/2019/TT-BXD.

Gói thầu số 22 được triển khai trên địa bàn ba tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị; chỉ số giá xây dựng được Ban quản lý dự án 85 và đơn vị tư vấn xác định theo địa bàn từng tỉnh tương ứng với các hệ số điều chỉnh giá (Pn) được thỏa thuận trong Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 22/2021/HĐKT-ĐSVNT. Để đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và Điều 13 Thông tư số 14/2019/TT-BXD, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đề nghị Ban quản lý dự án 85 nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện, điều chỉnh lại việc xác định chỉ số giá xây dựng theo đúng quy định để điều chỉnh giá hợp đồng.

Chủ đầu tư căn cứ kết quả và ý kiến của đơn vị tư vấn tại văn bản số 1430/VKT-BĐS, các nội dung liên quan đến điều chỉnh giá hợp đồng và hợp đồng đã ký kết, thực hiện kiểm soát các nội dung có liên quan để hoàn thiện cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, logic về căn cứ, cơ sở tính toán tại các thời điểm xác định chỉ số giá gói thầu số 22.

Việc áp dụng chỉ số giá xây dựng tại phụ lục kèm theo văn bản số 1430/VKT-BĐS sau khi tiếp thu ý kiến tại mục II văn bản này để điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 22 tại các thời điểm được lựa chọn phải căn cứ vào nội dung các điều khoản, thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết, điều kiện cụ thể của gói thầu, đảm bảo phù hợp với quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, với quy định về hợp đồng xây dựng áp dụng cho gói thầu, dự án.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5089/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)