Hướng dẫn quy định pháp luật về nhà ở xã hội

Thứ hai, 10/10/2022 16:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/10/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4557/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội hướng dẫn quy định liên quan đến việc hạch toán phần lợi nhuận thu được từ phần kinh doanh thương mại trong dự án nhà ở xã hội.

Theo quy định tại điểm c, d, đ Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một  số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Điều 9 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội thì lợi nhuận thu được từ phần kinh doanh thương mại để bù đắp chi phí cho nhà ở xã hội phải nêu rõ phần bù đắp để giảm giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua, phần bù đắp cho quản lý, vận hành nhà ở xã hội và phải được thể hiện rõ trong phương án cân đối tài chính của toàn bộ dự án.

Việc xác định, hạch toán lợi nhuận được thực hiện trên cơ sở tiến độ triển khai thực tế phần nhà ở thương mại và thời điểm xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội để trình UBND cấp tỉnh nơi có dự án tổ chức thẩm định trước khi bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4557-BXD-QLN_10102022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4557/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)