Thẩm định chủ trương đầu tư khu công nghiệp Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa

Thứ sáu, 01/02/2019 10:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 31/01/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 02/BXD-HTKT gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc tham gia ý kiến về việc thẩm định chủ trương đầu tư khu công nghiệp Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa (giai đoạn 1).

1. Nội dung, thành phần hồ sơ dự án: Căn cứ Điều 53 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sử đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, đề nghị Nhà đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng bao gồm phương án thiết kế sơ bộ làm cơ sở quyết định chủ trương đầu tư.

2. Trình tự thực hiện dự án: Căn cứ khoản a Điều 6 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 thì trình tự đầu tư xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị dự án gồm các việc: Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi để xem xét quyết định đầu tư xây dựng. Tuy nhiên theo hồ sơ dự án chưa có các tài liệu nêu trên. Đề nghị chủ đầu tư bổ sung để phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Sự phù hợp của dự án với các quy hoạch đã duyệt

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tại văn bản số 1581/TTg-KTN ngày 03/9/2009, đồng thời phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 20/01/2012.
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 và phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 14/02/2015.

4. Một số ý kiến khác:

Đề nghị nhà đầu tư rà soát đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp, việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật cần có ý kiến thỏa thuận của cơ quan quản lý chuyên ngành, đồng thời làm rõ lộ trình triển khai đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo phân kỳ đầu tư dự án.

Về hệ thống cấp điện: Các loại hình công nghiệp dự kiến bố trí trong khu công nghiệp Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa gồm công nghiệp khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí chính xác … Do vậy, áp dụng chỉ tiêu cho sản xuất công nghiệp là 250KW/ha để phù hợp với quy định tại bảng 7.3 QCXDVN 01:2008/BXD.

Về hệ thống cấp nước: Bổ sung quy mô, công suất nhà máy nước Đồng Tĩnh để đảm bảo cung cấp đủ nước cho toàn bộ các nhà máy và dịch vụ trong khu công nghiệp, đồng thời lưu ý áp lực nước phải đảm bảo yêu cầu cứu hỏa.

Về hệ thống thoát nước thải: Bổ sung nội dung sơ bộ về công nghệ áp dụng đối với trạm xử lý nước thải thuộc dự án để có cơ sở khái toán kinh phí xây dựng.

Đề nghị chủ đầu tư liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc báo cáo UBND tỉnh có phương án bố trí quỹ đất ở tại vị trí phù hợp, gắn liền với quy hoạch các khu công nghiệp để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho người lao động trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 02/BXD-HTKT.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_02-BXD-HTKT_31012019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)