Ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công

Thứ sáu, 10/05/2019 08:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng đã có công văn 10/BXD-HTKT (09/5) gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

1. Về đề nghị tiếp tục ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công:

Ngày 22 tháng 5 năm 2017, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 21/BXD-HTKT về việc ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản xuất phân hữu cơ với công suất 250 tấn/ngày đêm tại xã Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận do Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Đa Lộc làm chủ đầu tư. Thực hiện theo ủy quyền, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đã xem xét, thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và cấp Giấy phép xây dựng cho một số công trình của dự án.

Ngày 09 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có quyết định số 2047/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, theo đó điều chỉnh nâng công suất xử lý của dự án lên 450 tấn/ngày.đêm (các hạng mục công trình xây dựng thuộc dự án nói trên có kết cấu công trình đơn giản, quy mô từ 01 đến 02 tầng; các công trình này nếu phân cấp quy mô theo kết cấu thì cấp công trình chủ yếu cấp II, III).

Căn cứ khoản 4 và khoản 12, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc ủy quyền cho Sở chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản xuất phân hữu cơ tại văn bản 297/SXD-QLXD&HTKT nêu trên.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận tổ chức thẩm định theo đúng quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định của mình và gửi 01 bản sao kết quả thẩm định về Bộ Xây dựng để theo dõi và quản lý.

2. Về thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của dự án:

Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản xuất phân hữu cơ của Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Đa Lộc làm Chủ đầu tư có công suất 450 tấn/ngày.đêm thuộc công trình cấp I. Do đó thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của dự án nêu trên thuộc Bộ Xây dựng được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

3. Về điều kiện, năng lực của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân tư vấn lập, thẩm tra hồ sơ thiết kế cơ sở:

Điểm b khoản 3 Điều 2 Luật số 03/201/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư: “Bãi bỏ Điều 151 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13” quy định về điều kiện tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng bao gồm thiết kế cơ sở và các nội dung khác, trong quá trình thẩm định có đánh giá điều kiện năng lực của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân tư vấn lập, thẩm tra hồ sơ thiết kế theo quy định tại Điều 154 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

4. Về yêu cầu năng lực đối với tổ chức, cá nhân thực hiện báo cáo khảo sát địa chất và lập, thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, cấp công trình phải được xác định theo quy mô, công suất, tầm quan trọng tại Phụ lục 1 Thông tư này. Trường hợp công trình không có tên trong Phụ lục 1 Thông tư này thì cấp công trình được xác định theo quy mô kết cấu quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD.

Đối với dự án Khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản xuất phân hữu cơ của Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Đa Lộc được xác định là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp I (theo nội dung văn bản số 297/SXD-QLXD&HTKT ngày 30/01/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận). Do đó, yêu cầu về năng lưc của tổ chức, cá nhân thực hiện báo cáo khảo sát địa chất và lập, thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công theo cấp công trình của cả dự án.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 10/BXD-HTKT.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_10-BXD-HTKT_09052019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)