Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Trà Vinh

Thứ tư, 04/03/2020 16:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của UBND tỉnh Trà Vinh tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 30 và 31 tháng 12 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 276/VPCP-QHĐP ngày 10/01/2020, nội dung kiến nghị: “Ban hành Bộ chỉ số kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện cấp nước an toàn (tiêu chí đánh giá; tổ chức đánh giá, giám sát, kiểm tra, cấp chứng nhận và quy trình tổ chức thực hiện việc cấp chứng nhận); hướng dẫn đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ cấp nước; hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng vào các đồ án quy hoạch chung đô thị, Chương trình phát triển đô thị”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 900/BXD-HTKT ngày 04/03/2020 trả lời như sau:

Về ban hành Bộ chỉ số kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện cấp nước an toàn (Bộ Chỉ số):

Ngày 09/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025 (tại Quyết định số 1566/QĐ-TTg) và giao Bộ Xây dựng: nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện cấp nước an toàn (tiêu chí đánh giá; tổ chức đánh giá, giám sát, kiểm tra, cấp chứng nhận và quy trình tổ chức thực hiện việc cấp chứng nhận); hướng dẫn đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ cấp nước.

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương (UBND cấp tỉnh, Sở Xây dựng, công ty cấp nước) triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình, tổ chức đào tạo, tập huấn cho các đơn vị cấp nước xây dựng sổ tay kế hoạch cấp nước an toàn; xây dựng tiêu chí đánh giá; tổ chức đánh giá, giám sát, kiểm tra, cấp chứng nhận và quy trình tổ chức thực hiện việc cấp chứng nhận. Bộ Xây dựng đang tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn tại các địa phương, xây dựng, ban hành Bộ chỉ số trong thời gian sớm nhất.

Về Hướng dẫn đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ cấp nước: 

Hiện nay, các Công ty cấp nước đa phần đều có Trung tâm chăm sóc khách hàng để tiếp nhận và giải quyết các thông tin do khách hàng phản ánh về chất lượng dịch vụ của công ty. Việc đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ cấp nước là một yêu cầu trong Bộ Chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cấp nước an toàn.

Về hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng vào các đồ án quy hoạch chung đô thị, chương trình phát triển đô thị:

Đây là một nội dung xác định trong hành động thuộc Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020” và “Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030” (theo các Quyết định: số 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 và số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ). 

- Ngày 05/01/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BXD quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh trong đó quy định hướng dẫn lập Báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh theo các chỉ tiêu đối với các thành phố trực thuộc Trung ương, các đô thị loại I, loại II, loại III, loại IV và loại V. Bộ Xây dựng đang tổng hợp, đánh giá về tình hình xây dựng đô thị tăng trưởng xanh trên toàn quốc, qua đó nghiên cứu xây dựng hướng dẫn chung cho các địa phương lồng ghép mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh vào các đồ án quy hoạch chung đô thị và Chương trình phát triển đô thị.

- Bộ Xây dựng đang tiếp tục xây dựng giai đoạn II - Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030”, dự kiến trình Chính phủ phê duyệt vào tháng 12/2020 (Quyết định số 58/QĐ-BXD ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 900/BXD-HTKT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)