Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Thứ tư, 01/04/2015 11:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 26/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 336/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) với các nội dung sau:

Nhiệm vụ: Tổ chức các hoạt động lấy ý kiến trong các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành:  Xây dựng báo cáo kết quả đóng góp ý kiến vào Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).

Yêu cầu: Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc bộ trong việc giúp Bộ trưởng chủ trì và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao; Việc tổ chức lấy ý kiến phải được thực hiện công khai, dân chủ, rộng rãi và thực hiện bằng các hình thức được cụ thể hóa trong kế hoạch của Bộ; bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả; Nội dung ý kiến phải bám sát vào các quy định trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi); tập trung vào các vấn đề trọng tâm được xác định trong Phụ lục III kèm theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung hoạt động: Phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến vào Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trong toàn ngành, các cơ quan trực thuộc Bộ; Tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trong các đơn vị thuộc Bộ bao gồm: các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng Bộ, Thanh tra bộ, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc Bộ quản lý, các Hiệp hội, Hội chuyên ngành, các chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Hình thức thực hiện thông qua các hình thức sau:

a) Lập chuyên mục “Lấy ý kiến về Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)’’ trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và đăng tải thông tin về kế hoạch, Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) và các tài liệu liên quan trên chuyên mục này;

b) Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức để phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến; thảo luận và lấy ý kiến trực tiếp tại hội nghị vào Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), đồng thời, thực hiện tuyên truyền, phổ biến trên các báo, tạp chí của ngành;

c) Lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý, các Hiệp hội có liên quan đến phạm vi quản lý của ngành Xây dựng thông qua các hình thức thích hợp;

d) Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các đơn vị trực thuộc Bộ (bao gồm các đơn vị cơ quan bộ, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc Bộ quản lý), của các Hiệp hội chuyên ngành liên quan đến hoạt động xây dựng;

đ) Tổng hợp ý kiến góp ý; chỉnh lý và xây dựng báo cáo tổng hợp;

e) Tổ chức cuộc họp của tổ dự thảo báo cáo do Lãnh đạo Bộ chủ trì để thảo luận nội dung báo cáo;

f) Tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo và trình Lãnh đạo Bộ.

Kế hoạch thực hiện: Thành lập Tổ giúp việc của Bộ Xây dựng thực hiện lấy ý kiến vào Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) bao gồm đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Trung tâm thông tin theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế. Tổ giúp việc có nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến về nội dung góp ý sửa đổi Bộ luật dân sự. Gửi tài liệu về nội dung góp ý, Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), các tài liệu để tuyên truyền, phổ biến lên Trang thông tin điện tử của Bộ và các báo, tạp chí của ngành để đăng tải.

- Tổ chức triển khai lấy ý kiến góp ý về sửa đổi Bộ luật dân sự (sửa đổi) thông qua các hình thức thích hợp đã được hướng dẫn tại Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổng hợp ý kiến góp ý; chỉnh lý và xây dựng báo cáo tổng hợp.

- Tổ chức cuộc họp của Tổ để thảo luận nội dung báo cáo; tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo và trình Lãnh đạo Bộ.

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị chức năng thuộc Bộ, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp do Bộ quản lý tổ chức lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi trong đơn vị mình; tổng hợp ý kiến góp ý và gửi về Tổ giúp việc để tổng hợp, chỉnh lý lập báo cáo….

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này, xác định việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) là nhiệm vụ quan trọng, cần ưu tiên chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến nội dung, yêu cầu của việc lấy ý kiến; tập trung nguồn lực, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo kế hoạch.

Báo Xây dựng, Tạp chí xây dựng, Trung tâm thông tin có trách nhiệm đăng tải toàn văn Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), các tài liệu có liên quan, nội dung và kế hoạch này lên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và báo, tạp chí để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến. Xây dựng trang chuyên mục về việc lấy ý kiến cho Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), đồng thời kịp thời đăng tải những ý kiến đống góp. Tập hợp ý kiến và gửi về Tổ giúp việc để tổng hợp, lập báo cáo.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 336/QĐ-BXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)