Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp

Thứ tư, 30/07/2014 08:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 29/7, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 970/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp với những nội dung như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Giám định tư pháp: Tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn nội dung Luật Giám định tư pháp, Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp và Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Cơ quan thực hiện: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Vụ Pháp chế.

Thời gian thực hiện: năm 2014 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động giám định tư pháp

Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật, lập danh mục các văn bản cần sửa đổi, nội dung cần bổ sung, thay thế để phù hợp với Luật giám định tư pháp.

Cơ quan thực hiện: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế.

Thời gian hoàn thành: trước ngày 15 tháng 12 năm 2014.

3. Rà soát, bổ nhiệm và công bố danh sách giám định viên tư pháp xây dựng, người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc.

Cơ quan thực hiện: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Thời gian thực hiện: năm 2014 và các năm tiếp theo.

Tổ chức thực hiện:

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này để triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí và gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn thì kịp thời phản ánh, kiến nghị về Bộ để được hướng dẫn giải quyết.

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ và hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 970/QĐ-BXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)