Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Hướng dẫn dự án có phát sinh điều chỉnh thiết kế kỹ thuật

Trong thiết kế 3 bước, hạng mục công trình đã được các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật. Trong quá trình thực hiện dự án có phát sinh điều chỉnh thiết kế kỹ thuật nhưng chủ đầu tư và Ban quản lý dự án yêu cầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công lập thiết kế kỹ thuật điều chỉnh có đúng với trình tự pháp lý không? Vì bước thiết kế kỹ thuật và bước thiết kế bản vẽ thi công không cùng một đơn vị tư vấn.

Phan Tiến Dũng (tiendung0588@gmail.com) -

Thẩm quyền thẩm định thiết bị công nghệ của công trình bước thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở

Đơn vị tôi là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng; hiện đang tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công sau thiết kế cơ sở. Trong dự án có nhiều hệ thống thiết bị công nghệ gắn với công trình, như: Hệ thống khí sạch, hệ thống áp lực âm, phòng an toàn sinh học, hệ thống xử lý khí độc, hệ thống xử lý nước thải. Khi trình thẩm định cơ quan chuyên môn về xây dựng được trả lời cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ thẩm định thiết bị xây dựng không thẩm định thiết bị công nghệ. Tôi xin hỏi đối với thiết bị công nghệ của công trình dân dụng thì cơ quan chuyên môn nào thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở?

Nguyễn Thế An (thean.arc@gmail.com) -

Giao Chủ đầu tư nào phù hợp với dự án Trụ sở Công an cấp xã?

"Trụ sở Công an cấp xã là tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và là tài sản chuyên dùng theo quy định tại Điều 64 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017. Như vậy, việc hình thành, sử dụng tài sản chuyên dùng phải đảm bảo theo quy định tại Khoản 2, Điều 65 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và phải đảm bảo yếu tố mật. Vậy tôi xin hỏi Quý bộ thì giao đơn vị nào làm chủ đầu tư là phù hợp? và khi thực hiện dự án Trụ sở công an cấp xã hoặc công trình có tính chất tương tự thì có nhất thiết phải bảo đảm yếu tố bí mật như về hồ sơ, đấu thầu (chỉ định thầu), thi công công trình? 

Lê Ngọc Thanh (thanhdpitn@gmail.com) -

Điều kiện thực hiện lập nhiệm vụ khảo sát và thực hiện công tác khảo sát xây dựng

Tôi xin được hỏi trường hợp công ty tôi không có năng lực khảo sát xây dựng có được lập nhiệm vụ khảo sát địa chất như sau. Mong Bộ Xây dựng hướng dẫn để chúng tôi phản hồi đến chủ đầu tư. Công ty tôi đang thực hiện thiết kế một công trình cấp III. Chủ đầu tư giao công ty tôi thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa chất công trình theo Khoản 2 Điều 26 Nghị Định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021: “Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do nhà thầu thiết kế lập”. và giao một đơn vị có năng lực khảo sát xây dựng thực hiện khảo sát địa chất. Công ty tôi chỉ có năng lực hoạt động thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng hạng II; thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình công nghiệp hạng III; thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông hạng III. Công ty tôi không có năng lực khảo sát xây dựng quy định tại Khoản 2 Điều 83 Nghị Định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021: “. Tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định từ điểm a đến điểm e khoản 1 Điều này phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng “ Khoản 1 Điều 74 Luật xây dựng năm 2014 quy định về những yêu cầu đối với khảo sát xây dựng: “Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải được lập phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng, loại hình khảo sát, bước thiết kế và yêu cầu của việc lập thiết kế xây dựng”. Khoản 1 và Khoản 2 Điều 153 Luật xây dựng 2014 có quy định về điều kiện của tổ chức khảo sát xây dựng như sau: 1. “Có đủ năng lực khảo sát xây dựng”. 2. “Mỗi nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải có chủ nhiệm khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo sát xây dựng chỉ định. Chủ nhiệm khảo sát xây dựng phải có đủ năng lực hành nghề khảo sát xây dựng và chứng chỉ hành nghề phù hợp. Cá nhân tham gia từng công việc khảo sát xây dựng phải có chuyên môn phù hợp với công việc được giao”.

Vậy tôi xin hỏi Công ty tôi không có năng lực khảo sát xây dựng và không có nhân viên có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng có được chủ đầu tư giao lập nhiệm vụ khảo sát địa chất quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị Định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 không?

Trường hợp chủ đầu tư giao công ty tôi lập nhiệm vụ khảo sát địa chất thì công ty chúng tôi được giao khảo sát địa chất được quy định tại Khoản 3 Điều 26 Nghị Định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 không? Vì năng lực công ty tôi không thể lập nhiệm vụ khảo sát địa chất, do đó chủ đầu tư có thể giao đơn vị có năng lực khảo sát xây dựng vừa lập nhiệm vụ khảo sát địa chất vừa khảo sát địa chất không?

Nguyễn An Hoàng Đạo (hoangdaoxddng@gmail.com) -

Áp dụng định mức mã hiệu CH.21100 công tác đo vẽ tuyến đường dây 22kV hoặc 35kV trong Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng

Trong phần khảo sát đường dây trên không cấp điện 22kV – 35kV có thành phần công việc đo mặt cắt dọc tuyến đường dây thì trong mã định mức CH.21100 đo vẽ đường dây 22-35kV trong Thông tư số 12/2021/TT-BXD đã có thành phần công việc đo mặt cắt dọc chưa?

Lê Thị Thư Thủy (minhthuynb15@gmail.com) -

Lập quy hoach chi tiết xây dựng 1/500 các công trình Nông nghiệp và PTNT

Ban quản lý được giao làm chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình Thủy lợi (công trình Nông nghiệp và PTNT) trên địa bàn tỉnh như các hồ chứa nước, tuyến kênh, trạm bơm, hệ thống đường ống dẫn nước thô.... Khi trình sở xây dựng ( thẩm định phần công trình xây dựng thuộc dự án công trình nông nghiệp và PTNT), Sở Giao thông vận tải ( thẩm định phần công trình giao thông), Sở Tài nguyên và Môi trưởng (thẩm định báo cáo ĐTM, thủ tục thu hồi đất). Các Sở chuyên nghành đều yêu cầu có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/500 của UBND cấp huyện. Nhưng chúng tôi chỉ làm bản vẽ Tổng mặt bằng công trình. Xin hỏi Bộ xây dựng trước khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi các công trình trên Ban quản lý dự án có cần phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 để trình UBND cấp huyện phê duyệt không? (các dự án đã có trong quy hoạch thủy lợi của tỉnh được phê duyệt). 

Vu Văn Thanh (thanhtv6@gmail.com) -