Giao Chủ đầu tư nào phù hợp với dự án Trụ sở Công an cấp xã?

Ngày cập nhật: 27/06/2022

Hỏi: (Lê Ngọc Thanh - thanhdpitn@gmail.com)

"Trụ sở Công an cấp xã là tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và là tài sản chuyên dùng theo quy định tại Điều 64 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017. Như vậy, việc hình thành, sử dụng tài sản chuyên dùng phải đảm bảo theo quy định tại Khoản 2, Điều 65 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và phải đảm bảo yếu tố mật. Vậy tôi xin hỏi Quý bộ thì giao đơn vị nào làm chủ đầu tư là phù hợp? và khi thực hiện dự án Trụ sở công an cấp xã hoặc công trình có tính chất tương tự thì có nhất thiết phải bảo đảm yếu tố bí mật như về hồ sơ, đấu thầu (chỉ định thầu), thi công công trình? 

Trả lời:

Danh mục công trình bí mật nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình bí mật nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng