Áp dụng định mức mã hiệu CH.21100 công tác đo vẽ tuyến đường dây 22kV hoặc 35kV trong Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng

Ngày cập nhật: 21/06/2022

Hỏi: (Lê Thị Thư Thủy - minhthuynb15@gmail.com)

Trong phần khảo sát đường dây trên không cấp điện 22kV – 35kV có thành phần công việc đo mặt cắt dọc tuyến đường dây thì trong mã định mức CH.21100 đo vẽ đường dây 22-35kV trong Thông tư số 12/2021/TT-BXD đã có thành phần công việc đo mặt cắt dọc chưa?

Trả lời:

Định mức công tác đo vẽ tuyến đương dây 22kV hoặc 35kV (mã hiệu CH.21100) được quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD. Theo đó thành phần công việc trong định mức công tác này bao gồm công việc đo vẽ, tính toán mặt cắt dọc tuyến đường dây 22kV hoặc 35kV.

Cục Kinh tế xây dựng