Lạng Sơn: Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000(31/01/2023)

UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000 (Quyết định số 94/QĐ-UBND, ngày 26/1/2023).

Tìm theo ngày :