Đơn giản hóa việc thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai(19/06/2013)

Đó là yêu cầu Bộ Tư pháp đặt ra khi xây dựng Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn về đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai do Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng phối hợp soạn thảo.

Tìm theo ngày :