Bộ Xây dựng cho ý kiến về một số nội dung đối với Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt(23/09/2019)

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3420/UBND-ĐT ngày 12/8/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn một số nội dung trong việc phân định, quản lý chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong đó đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến về nội dung, phân cấp quản lý, thời điểm ký kết, phương pháp tính giá dịch vụ, việc kiểm tra, giám sát của chủ nguồn thải, chính quyền địa phương đối với Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Tìm theo ngày :