Xã hội hóa trong xử lý chất thải rắn(02/02/2015)

Hiện nay, với tốc độ công nghiệp hoá, đô thị hoá, gia tăng dân số... khối lượng chất thải rắn (CTR) phát sinh ngày càng tăng, tình trạng ô nhiễm môi trường từ các cơ sở xử lý và bãi chôn lấp quá tải khiến công tác quản lý CTR còn đang phải đối mặt với những tồn tại, thách thức. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đã chủ động triển khai và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao trong công tác quản lý CTR.

Tìm theo ngày :