Cao Bằng: Tiếp tục thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025(02/02/2023)

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/1/2023 về việc lãnh đạo thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Tìm theo ngày :