Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng(10/08/2016)

Khoản 2, Điều 52, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định:

1
Tìm theo ngày :