Ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Giai đoạn 2014 – 2015(15/04/2014)

Ngày 27/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 233/QĐ-BXD về việc ban hành “Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2014-2015 của Bộ Xây dựng”.

Tìm theo ngày :