Cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng(10/11/2011)

Cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.   1. Lãnh đạo Bộ. 2. Vụ Quy hoạch - Kiến trúc. 3. Vụ Vật liệu xây dựng. 4. Vụ Kinh tế xây dựng. 5. Vụ Khoa học công nghệ và môi trường. 6. Vụ Kế hoạch - Tài chính. 7. Vụ Quản lý doanh nghiệp. 8. Vụ Pháp chế. 9. Vụ Hợp tác quốc tế. 10. Vụ Tổ chức cán bộ. 11. Văn phòng Bộ. 12. Thanh tra Bộ. 13. Cục Quản lý hoạt động xây dựng. 14. Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng. 15. Cục Phát triển đô thị. 16. Cục Hạ tầng kỹ thuật. 17. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. 18. Cục Công tác phía Nam. 19. Viện Kinh tế xây dựng. 20. Viện Khoa học công nghệ xây dựng. 21. Viện Kiến trúc quốc gia. 22. Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia. 23. Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị. 24. Báo Xây dựng. 25. Tạp chí Xây dựng. 26. Trung tâm Thông tin.     

1
Tìm theo ngày :