Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV(11/07/2024)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình với nội dung kiến nghị: “Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định: “Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tổ chức lập và phê duyệt nhiệm vụ kiểm định; lựa chọn tổ chức kiểm định xây dựng đủ điều kiện, năng lực và phù hợp với nội dung nhiệm vụ kiểm định để thực hiện;”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa gửi Ban Dân nguyện với các nội dung kiến nghị:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp gửi Ban Dân nguyện với nội dung kiến nghị: “Kiến nghị tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét sửa đổi quy định điều kiện cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Luật Xây dựng năm 2014 cho phù hợp với thực tế. Vì hiện nay quy định về điều kiện cấp giấy phép xây dựng là phải phù hợp quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt hoặc quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, do đó rất khó thực hiện bởi vì để phủ kín 100% quy hoạch chi tiết phải có lộ trình và phụ thuộc rất lớn vào nguồn lực của địa phương. Nếu chờ phải có quy hoạch chi tiết mới cấp phép xây dựng sẽ làm trì trệ phát triển kinh tế - xã hội và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV với các nội dung các kiến nghị như sau:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV với các nội dung kiến nghị liên quan tới Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn như sau:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Cử tri phản ánh, mẫu số 03 (mẫu giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở đối với các đối tượng quy định tại khoản 5, 6, 7 Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014) ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là không phù hợp, gây khó khăn cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp khi xin xác nhận mình thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội vì chủ doanh nghiệp không đủ khả năng và thẩm quyền để xác minh được các nội dung quy định tại mẫu số 03. Cử tri đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, nghiên cứu, chỉnh sửa cho phù hợp”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Đề nghị trình Chính phủ xem xét sửa đổi khoản 4 Điều 15 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo hướng: Trường hợp điều chỉnh dự toán đã được phê duyệt nhưng không vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Lý do: theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 15 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định “4. Trường hợp dự toán xây dựng công trình điều chỉnh vượt dự toán đã phê duyệt nhưng không vượt tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt, chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư chấp thuận trước khi phê duyệt. 5. Việc điều chỉnh dự toán không vượt dự toán đã phê duyệt nhưng làm thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư tự tổ chức điều chỉnh, phê duyệt, báo cáo người người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về kết quả điều chỉnh”. Thực tế hiện nay, giá cả liên tục biến động, theo quy định về quản lý chi phí thì phải điều chỉnh dự toán làm cơ sở xác định giá gói thầu trong khoảng 28 ngày trước ngày mở thầu. Theo quy định nêu trên, trường hợp điều chỉnh dự toán nhưng chưa vượt tổng mức đầu tư vẫn phải báo cáo người quyết định đầu tư trước khi phê duyệt gây khó khăn, bất cập do phải báo cáo nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công việc trong kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận gửi tới Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị:“Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi. Theo đó, Chính phủ giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực tại chính quyền địa phương. Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ có 09 Bộ ngành như: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Chính phủ, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tư pháp đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện. Kiến nghị sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Đề nghị sớm có giải pháp phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở tại các khu và cụm công nghiệp cho công nhân”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Cử tri huyện Đô Lương kiến nghị tạo điều kiện đơn giản hóa thủ tục để cán bộ, công chức dễ tiếp cận gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ cán bộ công chức vay xây dựng nhà ở”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 48/BDN ngày 24/01/2024 với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị cần có chính sách mang tính toàn quốc quy định chế độ hỗ trợ cho người nghèo mua nhà ở xã hội và không có điều kiện mua đất ở các khu quy hoạch’’.

12345...87
Tìm theo ngày :