Tên tổng luận: Các xu hướng và chính sách phát triển đô thị của Trung Quốc(07/05/2013)

Số tổng luận: Số 1 năm 2013.Số trang: 81.Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng.Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TTCD.1025 – Thư viện KHKT-BXD.

Tìm theo ngày :