Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng - Số 13/2022(15/07/2022)

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

- Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

- Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

- Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc phân bổ, cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

- Thủ tướng Chính phủ có Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo về triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

- Quyết định về nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

- Thông tư hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

  - Chính phủ ban hành Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

  - Phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

  - Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử

  - Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040

  - Chỉ thị về một số nhiệm vụ thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Nghị định Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

  - Ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó thảm họa động đất, sóng thần.

  - Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng, tỉnh Hưng Yên.

  - Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

  - Bộ Xây dựng ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

  - Phê duyệt Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công Ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26)

  - Phê duyệt “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2022”

 • Văn bản các cơ quan Trung ương
  - Nghị Quyết của Bộ Chính Trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  - Bộ Xây dựng ban hành Chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng giai đoạn 2021-2025
 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội

  - Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

  - Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Tuyên Quang” sử dụng vốn vay Nhật Bản

  - Phê duyệt Chiến lược nợ công đến năm 2030

  - Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  - Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  - Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  - Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030

  - Điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

  - Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2045.

  - Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2040.

  - Quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha.

  - Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Xây dựng.

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Quy định chi tiết về mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong xây dựng

  - Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

  - Bộ Xây dựng ban hành kế hoạch hành động của Bộ triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ-TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  - Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2022 của Bộ Xây dựng

  - Ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Quy định xử phạt hành chính về xây dựng

  - Chính phủ Ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội

  - Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025

  - Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 -2025

  - Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025

  - Quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

  - Bộ Xây dựng ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

  - Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 – 2030.

  - Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ.

  - 9 tiêu chí đánh giá, công nhận đô thị văn minh.

  - Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040.

  - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2045.

  - Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Bộ Xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

 • Văn bản các cơ quan Trung ương

  - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Thành lập Tổ công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra

  - Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ

Tìm theo ngày :